Тайсон Фьюрі заспівав для дружини на переповненій арені MGM Grand

main image main image

Тайсон Фьюрі заспівав для дружини на переповненій арені MGM Grand

Ôüþð³ çà ñï³âà â äëÿ Êëè÷êà ï³ñíþ Aerosmith (²ÄÅÎ).

óòà ðèñò Aerosmith: ß çí³ìà þ êà ïåëþõà ïåðåä Ôüþð³.