Ярд: Можливо, ми будемо битися в спортзалі школи, в яку ходив Ковальов

main image main image

Ярд: Можливо, ми будемо битися в спортзалі школи, в яку ходив Ковальов

"Äëÿ ìåíå ô³ëüìè öå ô³ëüìè, à ðåà ëüí³ñòü öå ðåà ëüí³ñòü.

ß íå çíà þ.